سخن روز :
جستجو برای [التماس]
  • التماس نامه های پایین برگه امتحان

    این دانشجویان همه تلاش خويش را بکار مي برند تا از زحمت دانش پژوهي برهند و نمره اي شکار کنند وديگر هيچ و پشت برگه امتحان را عرصه و مجالی بزرگ برای نوشتن التماس نامه و دردنامه نوشتن میبینند و از هر جمله

    08:37 | 1394/10/21