شب ها قبل از بستن پلک هایمان به یاد مردمی باشیم که دیگر سقفی ندارند

شب ها قبل از بستن پلک هایمان به یاد مردمی باشیم که دیگر سقفی ندارند

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تاکید کرد: لطفا شب ها قبل از بستنِ پلک هایمان در اتاق هایی گرم و آرام؛ به یاد اتاق های سوت و کوری باشیم که دیگر دیواری ندارد، سقفی ندارد، حتی پدر، مادر.. و کودکی هم ندارد.. چه غریبند اتاق های بی سرنشین و چه غریب تر سرنشین های معصومی که ناگهان شادی هایشان پاییز شد، تنها شدند و در این حجم تلخ ثانیه هایِ بُهت زده، ازسرمای پاییز نه! که از سرمای بی کسی می لرزند...

مهمترین اخبار